ArtGalleryShow * Antique


Úvodní strana biografické publikace "PALETA malířů v Čechách, na Moravě a Slezsku"

Není malíř jako malíř,

aneb co možná ani nevíte …

 

PALETA malířů …

představuje stručný přehled životopisných dat malířů, grafiků a dalších výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu působili, žili, studovali nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.

Historicky počátek této knihy řadím do let 2007-2008.

OBSAH publikace

je výběr umělců figurujících na internetových portálech a elektronických aukcích, malíři prezentovaní v galeriích a ve výstavních katalozích, výtvarní umělci figurující v seznamech vyhledávaných malířů a zastoupení na současném trhu s obrazy. Najdeme zde již nežijící klasiky i současníky, známé a slavné české malíře, osobnosti 18. až 20. století, výtvarníky nastupující generace performerů a konceptuálních umělců 21. století, akademické malíře, i poměrně neznámé regionální výtvarníky či samouky. Nepřehlédnete zde malíře v Čechách narozené, v českých zemích působící a tvořící, umělce emigrující i imigranty. Významnou součástí publikace mohou pro někoho být malíři německo českého původu, z větší části poznamenané kolektivní vinou a poválečným odsunem. Snahou bylo zařadit sem i pedagogy, knižní ilustrátory a některé slovenské malíře. Na konci knihy je uveden seznam literatury, zdrojů a dalších odkazů k ověření informací, stejně jako přehled v textu užívaných zkratek.

HLAVNÍ CÍL

publikace je dát široké veřejnosti základní informaci, získat povědomí o jednotlivých malířích, získat alespoň malý rozhled o autorech krásného umění. Cílem této knihy pak není nahrazovat encyklopedie, lexikony, slovníky a další odborná díla, nebo dokonce suplovat již vydané publikace. Jsem přesvědčen, že tato kniha umožní další pohled na uváděné výtvarné umělce, čtenáři si tak můžou doplnit chybějící údaje i biografická data. Přikláním se však k čtivější formě kratších informací, než pouze k suchým a zkratkovitým faktům. Tato kniha může pomoci všem, kdo dávají přednost rychlé orientaci, i  když s výrazně menším obsahem, než disponují jiné odborné publikace. Snadno se zde budou orientovat nadšenci, sběratelé umění, i široká laická veřejnost.

NIC NENÍ DOKONALÉ  …

ani tento sborník. Všeobecně je známo, že obsah obzvláště takto živé knihy, se neustále mění. Jedni umělci odcházejí, o své místo se hlásí noví. Ověřovací data nejsou uvedena za každým výtvarným umělcem záměrně, neboť publikace je založena na důvěře čtenáře v její obsah, na vložená biografická data  jejím autorem, na jeho dobré víře o pravdivosti sbíraných dat, pramenů a odkazů na zde uvedenou literaturu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná z větší části o sebraná data, za případné nesrovnalosti či dokonce nepravdy, se tak uvedeným umělcům a samozřejmě čtenářům, předem omlouvám.

SPOLUPRÁCE

staňte se spolupracovníky – příštího upraveného a rozšířeného vydání této publikace!

Napište laskavě na mail uvedený v zadní části publikace jména s biografickými daty malířů a výtvarných umělců, kteří by zde podle Vás neměli chybět. A proč. Mějte však prosím na paměti, publikace je věnována především malířům. V tomto případě pak prosím uveďte své jméno a zdroj, ze kterého čerpáte. Velmi cenné jsou relevantní  poznatky a skutečnosti, popř. Vaše osobní poznatky. Ku prospěchu knihy budou jistě i Vaše názory, kterými zde již uvedené skutečnosti rozporujete.

 

Přeji Vám pěkné chvíle s touto knihou.

Mgr. Jiří Luncar